Els continguts d’educació física a través de les imatges dels llibres de text d’educació primària

Irene Moya Mata

Concepción Ros Ros

Cristina Menescardi

*Correspondència: Irene Moya Mata irene.moyamata@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Moya Mata, I., Ros Ros, C., & Menescardi Royuela, C. (2014). Contents of Physical Education through the Images of Primary Education Textbooks. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 40-47. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.04

703Visites

Resum

Aquesta investigació analitza les imatges relacionades amb les activitats físiques que apareixen en els llibres de text d’educació física (EF), concretament en el tercer cicle de l’etapa d’educació primària (EP) i la seva correspondència amb els blocs de contingut d’aquest currículum. La mostra està formada per 821 imatges publicades en quatre editorials espanyoles, a partir de la LOE. Es fa un estudi descriptiu univariant mitjançant un sistema de categories elaborat ad hoc, el seu procés de construcció consta de dues proves pilot, dues consultes a experts i la triangulació amb tres observadors. Les variables de l’estudi són: tipus d’activitat física, àmbit, espai i nivell de pràctica esportiva. Els resultats mostren un clar predomini dels blocs de contingut: “Habilitats motrius” i “Jocs i activitats esportives”, en contraposició amb els blocs relacionats amb l’expressió corporal, la salut i el coneixement del cos. Per la qual cosa segueix vigent una visió tradicional de la nostra àrea en l’etapa escolar obligatòria, encara que comencen a aparèixer editorials en què predominen imatges allunyades del model tradicional basat en l’esport, la competició i l’elit.

Paraules clau: currículum, educació física, educació primària, imatges, llibres de text.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 de setembre de 2013

Acceptat: 7 de març de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014