Els continguts de l’educació física en secundària: una anàlisi de les activitats físiques que s’ensenyen en les imatges dels llibres de text

María Inés Táboas Pais

Ana Rey Cao

*Correspondència: María Inés Táboas Pais mtaboas@pdi.ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

Táboas Pais, MI, & Rey Cao, A. (2012). The Content of Physical Education in Secondary Schools: An Analysis of the Physical Activities. That are Taught in the Images in Textbooks. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 45-53.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.04

545Visites

Resum

Aquest estudi analitza les activitats físiques que es mostren a l’alumnat de l’educació secundària obligatòria a través de les fotografies dels llibres de text per al desplegament dels continguts de l’àrea d’Educació Física. La mostra va estar formada per 3.316 imatges publicades en 36 llibres de text de 10 editorials espanyoles. L’anàlisi de contingut es va dur a terme mitjançant un sistema de categories elaborat ad hoc. El procés de construcció del sistema es va articular en cinc fases: 1) prova pilot inicial, 2) segona prova pilot, 3) consulta a experts, 4) segona consulta a experts, 5) triangulació amb tres observadors. Les variables de l’estudi van ser: tipus d’activitat física, àmbit de pràctica i nivell. L’anàlisi estadística es va efectuar mitjançant una anàlisi descriptiva univariant. Els resultats mostren que els continguts desenvolupats en els llibres de text d’educació física estan subjectes a un model tradicional, vinculat als continguts de condició física i esport. Encara que hi ha editorials que continuen difonent un model basat en la competició i l’alt rendiment, emergeixen indicis que assenyalen l’inici d’un procés de canvi per part d’algunes editorials.

Paraules clau: currículum, educació física, educació secundària, educación física, imatges, llibres de text.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 de juliol de 2010

Acceptat: 25 de gener de 2011

Publicat: 1 de gener de 2012