Els coeficients ofensius i defensius. Una aportació a l’estudi pràxic dels esports d’equip

Mario Lloret

Idioma de l’original

Citació

Lloret, M. (1999). Offensive and deffensive coefficients. A contribution to the praxic study of team sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 68-76.

358Visites

Resum

El waterpolo és un esport aquàtic d’equip, subjecte a unes normes i institucionalitzat, que es practica en una superfície limitada de piscina entre dos conjunts de set jugadors de camp (sis jugadors i porter) i amb la finalitat d’introduir la pilota a la porteria contrària. L’objecte d’estudi es va centrar en l’anàlisi pràxica de l’acció de joc de 10 partits de waterpolo de la fase preliminar i semifinals dels Jocs Olímpics de Barcelona-1992, que ens ajudaren a confeccionar els coeficients de valoració ofensiva i defensiva, per a la quantificació de la praxi de qualsevol joc d’equip. Per aixà va caldre establir un procediments que representés gràficament o textualment les seqüències de l’acció de joc efectuades pels jugadors d’un equip esportiu, i que pogués recollir tot el desenvolupament pràxic del joc -el Praxiograma- el qual estudiarà les accions pràxiques del joc portadores d’una lògica interna explícita. A conseqüència d’aquest procediment vam poder establir els coeficients ofensius i defensius del joc d’equip que ens permeteren poder quantificar les accions tècniques i tàctiques que considerem més rellevants per al nostre treball. La valoració mitjançant coeficients ofensius i defensius és un nou mètode d’estudi i anàlisi dels esports de cooperació i oposició que proporciona una informació concreta sobre accions específiques de joc, i que poden ser d’interès al tècnic. En aquest sentit, els resultats d’aquests coeficients en els Jocs Olímpics de Barcelona-92, podria ser un punt de partença i una aportació vàlida perquè d’altres investigadors se posicionin i efectuïn estudis de correlació o anàlisis per a la millora dels esmentats coeficients o la creació d’altres més rellevants en el seu esport d’equip. D’aquest estudi es deriva la possibilitat de fer praxiogrames per mètodes informàtics i aconseguir un ràpid tractament de les dades i informació directa i rellevant per al tècnic ja que, a partir dels fulls de recollida de dades es generen els fulls de classificació de dades i les d’interacció atac/defensa, així com els gràfics i tot el tractament estadístic que es vulgui contemplar en el partit o competició a analitzar. A més a més d’allò considerat com a resultats praxiogramàtics, aquest treball es planteja com un mitjà a l’abast dels tècnics i entrenadors d’alt nivell, per optimitzar el rendiment dels seus jugadors o equips, a partir del coneixement exhaustiu de cada una de les accions de joc realitzades en el transcurs del partit.

Paraules clau: praxiología, táctica, waterpolo.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999