Els centres de fitness de la ciutat de Saragossa

Nerea C. Estrada-Marcén

Gonzalo Sanz-Gonzalo

Javier Simón-Grima

Jaime Casterad-Seral

Alberto Roso-Moliner

*Correspondència: Nerea C. Estrada-Marcén nereaes@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Estrada-Marcén, N. C., Sanz-Gonzalo, G., Simón-Grima, J., Casterad-Seral, J., & Roso-Moliner, A. (2019). The Fitness Centres of the City of Zaragoza. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 118-136. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.08

761Visites

Resum

En aquest treball es persegueix l’objectiu de descriure de forma detallada les característiques dels centres de Fitness de la ciutat de Saragossa (Espanya). Un total de 19 centres van participar en l’estudi i els seus directors tècnics o coordinadors, previ contacte telefònic, van emplenar un qüestionari creat a aquest efecte, utilitzant
l’eina “Google Drive”. Entre les variables de l’estudi es troben la superfície dels centres, antiguitat, nombre de treballadors, quota mensual, activitats ofertes, activitats preferides pels usuaris, tipus de sala d’entrenament als centres, realització de valoracions funcionals o adaptació per a persones amb discapacitat.

Paraules clau: equipaments, fitness, gimnàs, instal·lacions esportives, serveis.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'abril de 2017

Acceptat: 6 d'octubre de 2017

Publicat: 1 de gener de 2019