El mètode Pilates a l’educació física. Efectes d’un programa d’intervenció en la salut escolar: qualitat de vida, estat físic i actitud postural d’estudiants d’ESO a Cantàbria

Rosa Blanco Martínez

Idioma de l’original

509Visites

Resum

El present treball planteja determinar els efectes d’una intervenció basada en el mètode Pilates en l’alumnat d’educació secundària de Cantàbria, i de manera específica: a) analitzar els efectes del programa de MP sobre la salut i qualitat de vida de l’alumnat; b) analitzar els efectes del programa de MP sobre el seu estat físic, i c) analitzar els efectes del programa de MP sobre la seva actitud postural.
La recerca té dues fases: 1) un estudi quasiexperimetal pilot on s’aplica un programa de MP (unitat didàctica, UD, de Pilates de 8 sessions) a un grup de 57 estudiants europeus d’educació secundària, i 2) un altre estudi quasiexperimental on es va realitzar una intervenció escolar amb un programa de MP (UD de Pilates de 6 sessions) sobre una mostra de 476 estudiants d’educació secundària de Cantàbria. En ambdues fases es va comptar amb grup experimental (GE) i grup control (GC). El programa de MP va ser dirigit pel professorat d’EF, per la qual cosa es va dur a terme un curs previ de formació teoricopràctic de MP, específic de la UD de Pilates escolar, per al professorat que va participar en la recerca.
Com a principals resultats es van trobar diferències significatives en funció del sexe, sent les noies les que van mostrar un percentatge de pràctica d’AF més baix (p = 0.001) i existint diferències també quant al nombre d’hores de pràctica d’AF a la setmana (p = 0.006). Després del programa amb MP, el GE va obtenir significativament millors resultats en la valoració de l’estat físic, en el test de força abdominal (f = 6.329 i p < 0.01) que mesura la força-resistència de la musculatura flexora abdominal (FFT) i va obtenir també millors resultats en el test de gambada frontal, que mesura la flexibilitat de psoes ilíac, gluti i musculatura isquiosural (FMS) respecte al GC. En la valoració de l’actitud postural (AP), el GE va obtenir millors resultats en les proves de mitja flexió de cames, elevació lateral, cent i gir cap amunt (p < 0.01). Quant als beneficis percebuts pel GE, un 62% van percebre beneficis després de la pràctica de MP, sent els més valorats: la millora de la postura, la millora de la flexibilitat, major relaxació i trobar-se millor físicament.
En conclusió, la intervenció amb MP va comportar millores significatives en l’estat físic (FFT i FMS) dels estudiants del GE, així com sobre l’AP. Aquests beneficis coincideixen amb els percebuts pel GE després de la intervenció amb MP. Es van trobar diferències significatives per qüestió de gènere segons la variable analitzada. No es van trobar millores significatives en la salut i qualitat de vida després de l’aplicació del MP.

Paraules clau: actitud postural, adolescents, educació física, estat físic i qualitat de vida, pilates.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2018

Data de lectura: 13 de novembre de 2014