El clima motivacional a les classes d’Educació Física: una aproximació pràctica des de la Teoria de Fites d’Assoliment

Tomás García Calvo

Francisco J. Santos-Rosa Ruano

Ruth Jiménez Castuera

Eduardo M. Cervelló Gimeno

Idioma de l’original

369Visites

Resum

Al treball següent es fa una anàlisi dels processos motivacionals que es desenvolupen a les classes d’Educació Física. Prenent com a fonament la Teoria de les Fites d’Assoliment (Nicholls, 1989; Ames, 1992), s’expliquen cada un dels diferents constructes que formen la teoria esmentada (Orientacions, Climes i Implicacions Motivacionals) i la relació entre ells. També s’hi exposen diverses investigacions que han demostrat aquestes relacions, i de quina manera el desenvolupament d’un clima que implica vers la tasca pot millorar i fer més adaptatius els patrons conductuals dels alumnes. Finalment, es fa una proposta metodològica per desenvolupar un clima que impliqui vers la tasca per part del professorat d’Educació Física, amb els beneficis que això reporta.

Paraules clau: clima motivacional, estratègies metodològiques, teoria de fites d’assoliment.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005