El blog com a eina didàctica en educació física: la percepció de l’alumnat

Joan Úbeda-Colomer

Joan Pere Molina Alventosa

*Correspondència: Joan Úbeda-Colomer joan.ubeda-colomer@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Úbeda-Colomer, J., & Molina Alventosa, J. P. (2016). Blogs as a Teaching Tool in Physical Education: the Perception of Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 37-45. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.04

624Visites

Resum

Aquest treball estudia una experiència d’innovació en educació física basada en l’ús de l’edublog. L’objectiu de l’article és analitzar la percepció de l’alumnat sobre aquesta eina didàctica i les seves possibilitats educatives en el marc d’aquesta assignatura. La perspectiva metodològica adoptada ha sigut qualitativa i les dades s’han recollit a través de redaccions personals escrites per l’alumnat en les quals valoraven la innovació desenvolupada. Aquests documents s’han sotmès a una anàlisi categorial de contingut de caràcter inductiu. Els resultats evidencien una satisfacció elevada amb l’experiència d’ús del blog. Aquest és definit per les persones participants com un recurs didàctic innovador que resulta útil com a font d’informació i aprenentatge, alhora que permet un tractament més entretingut i amè dels continguts. En aquest sentit, destaquen l’interès, l’adequació i la rellevància dels temes tractats. A més a més, afirmen que el blog ha servit per estimular l’aprenentatge autònom i reflexiu, el pensament crític i la interacció amb els companys i companyes, així com per millorar la capacitat de redacció i argumentació. Les potencialitats assenyalades per l’alumnat en relació amb l’experiència d’innovació desenvolupada estan en consonància amb les identificades en la literatura existent i demostren la viabilitat d’utilitzar l’edublog en educació física. El treball conclou destacant la utilitat d’aquesta eina per implementar metodologies obertes i participatives que facin possible tractar continguts teòrics rellevants en la nostra matèria, sense que això impliqui una reducció del temps d’activitat motriu.

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, edublogs, educació física, educación física, TIC.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'octubre de 2015

Acceptat: 17 de Maig de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2016