Efectes de l’activitat física sobre el funcionament cognitiu en preadolescents

Victoria Gallego Zumaquero

Antonio Hernández-Mendo

Rafael E. Reigal Garrido

Rocío Juárez Ruiz de Mier

*Correspondència: Rafael Enrique Reigal Garrido rafareigal@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Gallego Zumaquero, V., Hernández Mendo, A., Reigal Garrido, R. E., & Juárez Ruiz de Mier, R. (2015). Effects of Physical Activity on Cognitive Functioning in a Sample of Preadolescent Children. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 20-27. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.03

487Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar l’efecte de l’activitat física en el funcionament cognitiu d’una mostra preadolescent. Van participar-hi 62 preadolescents (nens, n = 32; nenes, n = 30) de la ciutat de Màlaga (Espanya), amb edats compreses entre 10 i 12 anys (M = 10,48; DT = ,54). Es va emprar un disseny quasi experimental amb un grup control i un altre experimental. Per avaluar el funcionament cognitiu es va emprar el Test de Claves el de recerca de símbols de l’escala d’intel·ligència de Wechsler per a nens (WISC-IV), així com les proves Interferència, Senders grisos i Senders de color de la bateria Avaluació neuropsicològica de funcions executives en nens (ENFEN). Així mateix, com a variables de control es va analitzar el temps dedicat a l’estudi i al descans, així com la condició física a través de la composició corporal, el consum d’oxigen màxim i el test de salt horitzontal. Els resultats obtinguts indiquen efectes significatius de la pràctica física regular sobre algunes mesures de funcionament cognitiu avaluades, encara que les dades han de ser interpretades amb cautela per l’absència de significació en altres mesures analitzades.

Paraules clau: activitat física, estil de vida, funcionament cognitiu, preadolescencia.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 d'octubre de 2014

Acceptat: 27 de febrer de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2015