Efecte d’un programa d’intervenció basat en l’expressió corporal sobre la millora conceptual d’hàbits saludables en nens de sisè curs

Antonio Som Castillo

Manuel Delgado Fernández

Jesús Medina Casaubón

*Correspondència: Antonio Som Castillo asom@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Som Castillo, A., Delgado Fernández, M., & Medina Casaubón, J. (2007). Improving concept of healthy habits in children sixth grade through a body expression’s programme. Apunts. Educación Física y Deportes, 90, 12-19.

388Visites

Resum

S’ha portat a terme una intervenció per a la millora conceptual d’hàbits saludables a través de l’Expressió Corporal en alumnes de 6è de primària. El treball esmentat es va realitzar durant 10 sessions aplicades al grup experimental; es va utilitzar la indagació com a principal tècnica d’ensenyament, i també un full complementari de treball sobre el contingut conceptual desenvolupat en la sessió. El grup control va realitzar allò que hi havia previst a la programació d’aula aprovada en el projecte educatiu del centre. El coneixement conceptual sobre hàbits saludables va ser avaluat mitjançant un qüestionari de 57 preguntes. Els resultats van mostrar un augment altament significatiu del nivell de coneixement del Grup Experimental (p < 0,0001) en passar de 34,36 ± 6,23 en el pretest a 48,86 ± 4,26 en el posttest i mantenir-se en 48,14 ± 2,68 en el retest. Encara que el Grup Control també va experimentar un increment significatiu (p < 0,01), en passar de 33,79 ± 3,70 en el pretest a 37,71 ± 3,50 en el posttest i baixar a 34,79 ± 3,59 en el retest. Els resultats obtinguts corroboren la idoneïtat del programa d’intervenció. Es conclou que l’Expressió corporal pot ser un contingut adequat per millorar el coneixement sobre hàbits de vida saludables.

Paraules clau: educació física, expressió corporal, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2007