Educació física i dansa: valoració de la seva integració a les escoles de primària de les comarques de Girona

Dolors Cañabate

David Rodríguez Cañabate

María Luisa Zagalaz Sánchez

*Correspondència: Dolors Cañabate Ortiz dolors.canyabate@udg.edu

Idioma de l’original

Citació

Cañabate Ortiz, D., Rodríguez Cañabate, D., & Zagalaz Sánchez, M. L. (2016). Physical Education and Dance: Assessment of Inclusion and Development in Primary Schools in Girona Province. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 53-62. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.04

643Visites

Objectius. Es realitza un estudi per conèixer i valorar la integració i el desenvolupament de la dansa a l’àrea d’educació física (EF) a les escoles d’educació primària (EP) de les comarques de Girona. Material i mètode. Es van aplicar enquestes a 36 mestres d’EF i una entrevista individual a 16 mestres de la mateixa mostra dins de les 33 escoles que col·laboren amb tutors en el pràcticum dels alumnes de 4t curs de Grau d’EP usant el criteri de proximitat geogràfica i professional. Les dades es comptabilitzen mitjançant el programa Nudist Viu. v8, dins d’un paradigma qualitatiu interpretatiu (Goetz & LeCompte, 1985). Resultats i conclusions. La majoria dels professionals manifesten una gran valoració cap a la disciplina de la dansa i l’exercici que requereix, assenyalant la seva rellevància en el desenvolupament integral de la persona. Així i tot, la dansa no ha aconseguit el lloc que es mereix en la inclusió de pràctiques docents en el dia a dia de l’escola. Les seves aportacions no han tingut les repercussions desitjades en l’àmbit educatiu i, per tant, encara té un llarg camí per recórrer, sent la falta de formació del docent una de les qüestions més assenyalades pel professorat.

Paraules clau: dansa, educació física, educació primària, formació docent.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'agost de 2015

Acceptat: 4 de gener de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2016