Educació física emocional a secundària. El paper de la sociomotricitat

Conxita Durán

Pere Lavega-Burgués

Antoni Planas Anzano

Robert Muñoz Martínez

Gabriel Pubill Soler

*Correspondència: Conxita Duran Delgado cduran@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Duran Delgado, C., Lavega Burgués, P., Planas Anzano, A., Muñoz Martínez, R., & Pubill Soler, G. (2014). Emotional Physical Education in High School. The Role of Sociomotricity. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 23-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.02

567Visites

Resum

L’educació física pot exercir un paper destacat en l’educació de competències emocionals, les quals repercuteixen directament en el rendiment acadèmic de l’alumnat i en la millora del seu benestar subjectiu. En aquest treball es va examinar la vivència emocional d’adolescents en diferents classes de jocs esportius, amb presència i absència de competició. Va correspondre a un disseny quasi-experimental de mesures repetides. Hi van participar 220 estudiants d’ESO i batxillerat de 5 centres educatius de Catalunya i València. Es van fer 4 sessions basades en diferents famílies de jocs esportius. A través de l’escala validada Games and emotions Scale (GES) els alumnes van identificar la vivència emocional originada en cada joc. L’anàlisi de les dades es va fer mitjançant equacions d’estimació generalitzades (GEE). El model va considerar els factors intraparticipants: 1) domini d’acció motriu; 2) competició i 3) tipus d’emoció i els factors entre-participants, que van ser: 1) gènere, i 2) historial esportiu. Dels resultats s’obtenen tres descobertes principals: a) el paper destacat dels jocs sociomotors per promoure emocions positives intenses; b) la presència d’adversaris (en jocs d’oposició i de cooperació-oposició) augmenta la intensitat de les emocions negatives; c) la introducció de la competició incrementa la intensitat de les emocions positives en els jocs psicomotors i els valors de les emocions negatives en els jocs sociomotors. Aquest estudi aporta arguments científics i recomanacions pràctiques per promoure una educació física emocional orientada cap al benestar subjectiu i a l’adquisició d’estils de vida saludables en adolescents.

Paraules clau: competició, educació física, educació secundària obligatòria (ESO), emocions, joc.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 d'octubre de 2013

Acceptat: 26 de maig de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014