Editorial – Apunts 20

José Antonio Sancha de Prada

Idioma de l’original

406Visites

Resum

Aquest número d’Apunts que vostè, gentilment, comença a llegir és, per a tots els qui formem aquesta família que és l’INEF de Catalunya, un repte doncs, encara que dia a dia intenten fer-ho millor i més interessant, aquest número és quelcom molt més especial que d’altres. I ho és no quant al seu format o contingut científic sinó, paradoxalment, a la publicitat. L’objecte d’aquesta publicitat constitueix una altra fita en el camí constant i progressiu de la institució. Primer van ser els cursos reglats de llicenciatura, seguits després pels de doctorat, i ara ens proposem iniciar —acomplint els objectius que la llei de l’esport ens marca:”formar, especialitzar i perfeccionar, diplomats i llicenciats en educació física i esports”— un altre camí complementari pel correcte i profitós exercici de la professió. Veuran que fem publicitat d’un curs de postgrau i d’un master que són el resultat del que hem exposat anteriorment i que, per les exigències del mercat professional, ens veiem ineludiblement obligats a donar-hi resposta; pensem que, amb I ‘experiència que tenim, aquestes necessitats socials han de ser cobertes, per una banda, pels coneixements assolits en la Ilicenciatura i, per l’altra, pels postgraus i capacitacions assolides després d’ella; i en el concepte purament acadèmic la societat arriba a valorar la qualitat de les llicenciatures per extensió del reconeixement concedit als postgraus de la pròpia institució.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990