Dossier: Esport i rendiment. Actualitat i progrés

Dr. Salvador Olaso

Idioma de l’original

Citació

Olaso Climent, S. (1997). Dossier: Deporte y rendimiento. Actualidad y progreso. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 4-6.

308Visites

Resumen

El monogràfic que presentem sobre esport intenta endinsar-se en l’estudi, actualització i desenvolupament dels coneixements que posseeixen de la seva vessant més coneguda i espectacular: la del rendiment. L’esport adquireix sentit d’optimització i progrés quan es contempla sota la perspectiva de fer eficaç l’acció esportiva. Aquesta és la constant que ha permès el fet que en totes les èpoques alguns homes es destaquin i es diferenciïn de la resta dels seus congèneres. És per això que la demostració palpable de la seva habilitat esportiva ha estat aplaudida i ha estat sentida com a man i festació social gratificant i convenient. La competitivitat èticament concebuda, juntament amb la idea de cooperació moralment i socialment acceptades, conformem les dues cares de la mateixa moneda, cosa que ens pot ser útil per comprendre el benefici produït pel fet esportiu actual. El fet de competir és abans que res rendir, és a dir, el fet de ser eficaç en allò que en determinats moments la nostra màxima atenció. L’esport, per definició, enfonsa les seves arrels epistemològiques en el sentit de la competició i el seu afany de progrés és una manifestació constant en el seu habitual enfrontament al concepte de quimera. Vivim moments d’incertesa en la conformació dels estudis d’educació física i esportiva. Un nou i esperat Pla d’estudis es fa actualitat. Si bé és cert que aquest pla cal que doni ocasió d’incorporar al seu lloc just i adequat, a totes les manifestacions, tendències, pràctiques i estudis selectius que avui guien les implicacions motrius de la societat moderna. Però amb la mateixa raó, sembla convenient advertir que la manifestació lúdica més universal és el fet esportiu i la seva més clara i genuïna faceta, sens dubte, és la del rendiment. Aquest, segons el nostre criteri, cal que sigui comunament sorlicitat com quelcom vital i inherenta la nostra particular àrea d’estudi i coneixement. El Departament de Rendiment Esportiu de l’INEFC, centre de Lleida, aglutina un conjunt de professors, la motivació docent i investigadora essencial dels quals consisteix a transmetre i generar coneixement sobre la manera de fer eficaç acció esportiva. Dediquen la seva tasca professional a resmentat objectiu i, fruit d’aquesta ocupació, neix aquest monogràfic que intenta donar a conèixer alguns dels treballs en els quals el col·lectiu ha invertit part del seu temps durant els dos últims anys.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997