Diversitat de gènere en les juntes directives de federacions esportives: resultats econòmics i operacionals

Pablo Vega

Benito Pérez-González

Álvaro Fernández-Luna

Pablo Burillo

*Correspondència: Álvaro Fernández-Luna alvaro.fernandez2@universidadeuropea.es

Idioma de l’original

Citació

Vega, P., Pérez-González, B., Fernández-Luna, Á., & Burillo, P. (2019). Gender Diversity on the Steering Committees of Spanish Sports Federations: Implications for Economic and Operational Performance. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 115-128.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.09

543Visites

Resum

La junta directiva és el principal òrgan de govern de lliure designació en les federacions esportives espanyoles. En el present treball s’analitza la diversitat de gènere dels membres que les componen en les 61 federacions esportives espanyoles, comparant els valors amb els observats en els consells d’administració de les empreses d’altres sectors econòmics. S’estudia l’evolució de la presència de dones en les juntes directives en el període 2008-2013 i, mitjançant l’ús d’una anàlisi discriminant, s’analitza si de manera estadísticament significativa la seva diversitat de gènere té relació amb el rendiment operacional i econòmic de les federacions. La desigualtat de gènere existeix en les juntes directives i, encara que està disminuint, la situació no afecta significativament els resultats econòmics i operacionals de les federacions esportives espanyoles.

Paraules clau: diversitat de gènere, dona i esport, federacions esportives, junta directiva, perspectiva de gènere.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de febrer de 2018

Acceptat: 17 de setembre de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019