Disseny i validació d’un instrument per avaluar els continguts conceptuals sobre voleibol en educació secundària obligatòria

Elena Hernández Hernández

José Manuel Palao Andrés

*Correspondència: Elena Hernández Hernández ehernandez@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Hernández Hernández, E., & Palao Andrés, J. M. (2013). Design and Validation of an Instrument to Assess the Conceptual Contents of Volleyball in Secondary Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 38-52.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.04

396Visites

Resum

L’objectiu del present treball va ser validar un instrument per a l’avaluació dels continguts conceptuals en la iniciació al voleibol en l’etapa d’ESO. L’instrument estava compost de dos qüestionaris: a) qüestionaris d’avaluació dels continguts conceptuals per a primer curs d’ESO, i b) qüestionari per avaluar els continguts conceptuals per a tercer curs d’ESO. En primer lloc es va fer una validació de contingut a través de l’acord i consens de nou jutges experts en els aspectes qualitatiu (grau de comprensió, adequació en la redacció, pertinència de les preguntes, etc.) i quantitatiu (valoració global, escala de 0 a 10) de l’instrument. En segon lloc, es va aplicar l’instrument a una mostra de 96 alumnes, de primer i tercer cursos de l’ESO. Es va calcular la fiabilitat mitjançant l’aplicació de la prova test-retest. Els resultats van indicar que l’instrument d’avaluació dels continguts conceptuals sobre voleibol té els nivells òptims de fiabilitat i validesa per poder avaluar aquests coneixements en l’etapa d’educació secundària obligatòria.

Paraules clau: avaluació, ensenyament reglat, qüestionari, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 6 de setembre de 2012

Acceptat: 20 de decembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013