Diferents propostes per a l’ensenyament de l’orientació a nivell escolar: orientació a l’aula d’educació física, orientació urbana i orientació subaquàtica

Alfonso Valero-Valenzuela

Antonio Granero Gallegos

Manuel Gómez López

Francisco A. Padilla Fernández

Héctor Gutiérrez Barón

*Correspondència: Alfonso Valero Valenzuela avalero@um.es

Idioma de l’original

Citació

Valero Valenzuela, A., Granero Gallegos, A., Gómez López, M., Padilla Fernández, F. A., & Gutiérrez Barón, H. (2010). Different approaches for teaching Orienteering at school-level: Orienteering at PE Classroom, Urban and Underwater Orienteering. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 34-46.

675Visites

Resum

L’orientació esportiva pot desenvolupar-se tant a primària com a secundària a través de jocs d’orientació, ja sigui a la mateixa aula, a les instal·lacions esportives o en terrenys de joc de l’entorn escolar. Aquesta activitat que té un clar caràcter interdisciplinari ens permet de poder treballar no solament la coeducació, sinó també determinats temes transversals. En aquest article, exposem una sèrie de propostes que es desenvolupen en entorns familiars com el gimnàs o el pati del centre educatiu, en les proximitats del centre o en espais tan nous com la piscina o el mar; aquestes són activitats que resulten fonamentals en el procés d’ensenyamentaprenentatge i la formació integral de l’alumnat; a partir d’aquestes activitats queda patent, la importància que té l’orientació com a element motivador tant a l’aula d’Educació Física com fora d’aquesta en qualsevol de les etapes educatives. Des de la nostra experiència, aportem eines, instruments i exemples a partir dels quals el mateix docent pot modificar i adaptar la seva realitat educativa, i ajustar-se més i millor a les seves necessitats i interessos.

Paraules clau: educació física, escola, natura, orientació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010