Comparació de la capacitat rítmica en persones amb discapacitat intel·lectual, síndrome de Down i persones sense discapacitat

María José Montilla Reina

Carles Ventura

Laia Domingo Saldaña

*Correspondència: María José Montilla Reina mjmontilla.@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Montilla Reina, M. J., Ventura i Vall-llovera, C., & Domingo Saldaña, L. (2016). Comparison of the Rhythmic Ability of People with Intellectual Disabilities, Down Syndrome and People without Disabilities. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 27-34. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.02

462Visites

Resum

La capacitat rítmica és una capacitat coordinativa complexa que es manifesta en diverses activitats quotidianes. Es caracteritza per la sincronització sensoriomotora, o l’adequació de moviments a un estímul extern constant, i per la de produir pulsacions regulars i constants, denominat tempo espontani. En l’estudi s’avalua el tempo espontani, en concret la velocitat per realitzar 21 cops, i la capacitat de sincronització en una prova de patró simple i una altra de patró quaternari, a una velocitat de 60 ppm. S’aplica per a això el Test de Ritme© de Montilla (1998), a un grup de persones amb síndrome de Down (SD) de 10 participants (M = 39,7 anys; DT=6,18), un grup de 14 persones amb discapacitat intel·lectual (DI), (M = 37,8 anys; DT = 5,25), tots dos grups amb una capacitat intel·lectual que correspon a 6-7 anys, i un últim grup de 15 participants sense discapacitat (ND), (M = 6,33 anys; DT = 0,48). En la prova de tempo espontani, els resultats mostren diferències significatives entre els participants amb ND i els altres dos grups (SD i DI). No s’aprecien diferències estadístiques entre grups en la de sincronització (en patró simple i quaternari) de 60 ppm. Destacar que la prova de patró quaternari, donada la seva complexitat, no ha estat realitzada per cap dels participants amb SD. Les proves realitzades són adequades per a la quantificació de les capacitats rítmiques encara que és necessari en un futur ampliar el nombre de participants, així com millorar el protocol per facilitar la comprensió i execució en persones amb discapacitat.

Paraules clau: discapacitat intel·lectual, quantificació ritme, sincronització sensoriomotora, síndrome de Down, tempo espontani, test ritme.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de setembre de 2015

Acceptat: 4 de gener de 2016

Publicat: 1 d'abril de 2016