Ciència o pseudociència de l’activitat física i l’esport?

Natàlia Balagué

Rafel Pol

Isaac Guerrero Hernández

*Correspondència: Natàlia Balagué nataliabalague@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Balagué, N., Pol, R., & Guerrero, I. (2019). Science or Pseudoscience of Physical Activity and Sport? Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 129-136.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.09

729Visites

Resum

Resum
La prevalença d’idees pseudocientífiques i “neuromites” entre les entrenadores i entrenadors, així com la necessitat de millorar els continguts dels seus programes de formació, s’ha posat recentment de relleu en la literatura científica. En aquest article d’opinió s’identifiquen i discuteixen algunes creences, prejudicis i supòsits tàcits comuns en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport que poden afavorir la presència de pseudociència en la formació i la pràctica professional, com són: (a) l’esport és un fenomen massa complex per ser estudiat científicament; (b) l’esport necessita ciència aplicada; (c) en l’esport, la pràctica i l’experiència són més importants que la teoria; (d) totes les teories tenen part de veritat i són igualment acceptables; (e) hi ha “hard sciences” (biològiques) i “soft ­sciences” (socials). En relació amb els arguments que s’exposen, es fan algunes recomanacions d’intervenció adreçades a les institucions i organismes responsables de la formació de profes­sionals de l’activitat física i l’esport.

Paraules clau: ciencia básica, creences, Formació, pseudociencia, teoría científica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 d'agost de 2018

Acceptat: 3 d'octubre de 2018

Publicat: 1 d'abril de 2019