Característiques i efectes d’un programa integrat d’estimulació cognitiva a través de la motricitat

Ana Rey Cao

Imma Canales

María Inés Táboas Pais

*Correspondència: Ana Rey Cao anacao@uvigo.es

Idioma de l’original

Citació

Rey Cao, A., Canales Lacruz, I., & Táboas Pais, MI (2011). Characteristics and Effects of an Integrated Programme of Cognitive Stimulation Through Motor Skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 105 , 21-27.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.02

601Visites

Resum

Aquest article mostra els efectes que produeix en les persones grans la participació en un programa integrat d’estimulació cognotivomotriu denominat “Memòria en Moviment”. És una investigació quasi experimental en la qual van participar 300 persones amb una edat de 70,63 ± 7,48. Els instruments utilitzats van ser: diari de camp, observació, MEC, test de dígits, una prova de memòria motriu i una prova d’orientació espacial. La investigació es va distribuir en dues fases. En la fase pilot es va avaluar l’aplicabilitat didàctica del programa i es va determinar el perfil dels destinataris. En la fase experimental es va replicar el programa amb una mostra adaptada al perfil establert en la fase anterior i es van avaluar els efectes del programa. Com a resultat de la fase pilot es va constituir el programa amb 120 tasques significatives i es va determinar que el perfil idoni dels destinataris
són persones grans sense deteriorament cognitiu, sense problemes de mobilitat i sense institucionalitzar. En la fase experimental es va constatar una milloria significativa (p ± 0,05) del grup experimental en tots els mesuraments d’estudi, excepte en dígits directe i orientació espacial 2. El programa “Memòria en Moviment” millora l’atenció, la memòria, la consciència corporal i l’estructuració espacial.

Paraules clau: cognitiu, memoria, moviment, perceptivomotriu, persones majors, programa d’estimulació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de març de 2010

Acceptat: 29 de novembre de 2010

Publicat: 1 de juliol de 2011