Capacitat científica i investigadora dels professionals d’educació a Colòmbia

Daniel Humberto Prieto-Benavides

Adalberto Palacios

Luis Alberto Cardozo

Jorge Enrique Correa

Robinson Ramírez-Vélez

*Correspondència: Robinson Ramírez Vélez robin640@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Prieto-Benavides, D. H., Palacios, A., Cardozo, L. A., Correa, J. E., & Ramírez-Vélez, R. (2016). Scientific and Research Capacity among Colombian Physical Education Professionals. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 19-27. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.02

468Visites

Resum

Introducció. La investigació entesa com una activitat indispensable per al desplegament professional, es constitueix com un element primordial en l’avanç epistemològic de l’educació física (EF) per arribar a convertir-se en disciplina científica. Objectiu. Avaluar el perfil investigador dels grups d’investigació conformats per professionals en EF i carreres afins reconeguts per Colciencias en el 2013 i registrats a la plataforma ScienTi-Colombia. Material i mètodes. Estudi observacional descriptiu, basat en la informació descrita en els grups d’investigació en EF i carreres afins continguda a la plataforma ScienTi-Colombia de Colciencias, 2013. Per conèixer de manera objectiva la productivitat dels autors es va aplicar el model de Lotka, per a grups d’investigació i regió geogràfica. Resultats. Es van identificar 23 grups d’investigació amb 622 integrants, distribuïts en 8 ciutats del país. L’article científic “original” i la participació en esdeveniments nacionals va ser l’estratègia de producció científica més usada per a la divulgació del coneixement i l’apropiació social d’aquest. Un 3,5 % (n = 22) dels integrants dels grups concentra la major producció científica en els últims vuit anys (índex de Lotka > 1 –grans productors–). Conclusions. El perfil de l’investigador esbossat aquí pot proporcionar en benefici de la comunitat acadèmica una perspectiva sobre la seva identitat, i ajudar a establir les prioritats futures per millorar el coneixement i la pràctica professional.

Paraules clau: bibliometría, Colombia, educació física, investigació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de desembre de 2014

Acceptat: 17 d'abril de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016