Cap on van els estadis esportius en el període postmodern?

Juan Luis Paramio Salcines

Idioma de l’original

Citació

Paramio Salcines, J. L. (2004). Where are the sport stadiums leading towards in the postmodern period?. Apunts. Educación Física y Deportes, 78, 41-50.

361Visites

Des del naixement de la ‘primera generació d’estadis esportius’ moderns, a Gran Bretanya, en el segle XIX, els estadis han destacat per ser edificis on, amb una certa freqüència, s’han vist reflectits els valors politicoeconòmics, socioculturals i esportius de cada època, i també les condicions de l’entorn urbà on se situaven. Amb la transició cap a un període postmodern (postindustrial), la influència i la interconnexió de factors globals i locals han contribuït a l’aparició i proliferació del que diferents autors assenyalen com una ‘nova (quarta) generació’ d’estadis i pavellons esportius postmoderns.
Per tal de comprendre millor l’origen, el desenvolupament i les variades significacions associades a aquesta nova fornada d’estadis postmoderns, l’article, basant-se en una revisió bibliogràfica multidisciplinària, analitza inicialment alguns dels principals valors, identitats i significats que han anat associats als estadis moderns. Posteriorment, examina quina influència ha tingut la interconnexió entre factors globals i locals en la configuració actual dels estadis (com a noves catedrals del consum, atraccions turístiques o icones de les campanyes de promoció de les ciutats) als països occidentals. Transformacions que són cada dia més habituals en molts dels estadis esportius contemporanis, però que no són acceptades i enteses per part d’alguns col·lectius que veuen perillar l’essència dels valors tradicionals dels estadis moderns.

Paraules clau: infraestructura esportiva, nous reptes per a la gestió esportiva, nova generació d’estadis esportius.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2004