Biblioteca “Los Sports”

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (1998). La biblioteca "Los Sports". Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 109-113.

390Visites

Resumen

APUNTS d’Educació Física i Esports ha estat un projecte editorial amb finalitat didàctica, que ha reeixit plenament i que avui és una realitat dinàmica en progressió. La Biblioteca “Los Sports” va estar un projecte editorial, també amb finalitat didàctica que, iniciat a les primeries de l’actual segle, ocupà durant molts anys un lloc destacat entre l’escassa bibliografia esportiva del nostre país.Josep Elias i Juncosa, “Corredises”, sens dubte l’activista es-portiu més important de l’esport català de principis de segle —fou esportista polifacètic, fundador, promotor i dirigent de la majoria de clubs esportius de Barcelona i de molts de Catalu-nya— fundà cap el 1913, l’esmentada Biblioteca “los Sports”. Aquesta biblioteca consistí en un conjunt de manuals de tèc-nica i didàctica esportiva d’extraordinària qualitat, tenint en compte el nivell del nostre esport en els temps en que foren publicats. Cal destacar l’evident visió de futur del promotor i director d’aquesta col·lecció de llibres dedicats a l’esport, que fou primera i única durant molts anys a casa nostra. En una altra publicació seva posterior, Josep Elias estableix un paral·lelisme entre “Los Sports” i tres col.leccions estrangeres aleshores vigents: Sports-Bibliotèque (25 volums) de París, The All-England Series (33 volums) de Londres i Spalding’s Athletic Library (200 volums) de Nova York. Tot i que Elias era un nacionalista convençut, la totalitat de les obres es publicaren en llengua castellana, possiblement per l’interès comercial d’ocupar la totalitat del mercat estatal i americà. El títol, “Los Sports”, correspon a la denominació an-glesa de l’esport que llavors s’utilitzava amb absoluta nor-malitat a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol. No oblidem que l’esport era quasi privatiu de les classes acomodades i aristocràtiques i que els practicants eren generalment “distingits sportsmen”.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998