Bases per a una didàctica crítica de l’educació física

Miguel Vicente Pedraz

*Correspondència: Miguel Vicente Pedraz mvicp@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Vicente Pedraz, M. (2016). Basis for Critical Didactics in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 123, 76-85. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/1).123.09

758Visites

Resum

La constatació del fracàs de l’escola en la consecució d’una societat més justa imposa, des de la perspectiva de la pedagogia crítica, emprendre transformacions substancials dels models curriculars disciplinars i disciplinaris. L’educació física no és una excepció; la configuració dels seus continguts i dels seus mètodes presenta fortes discordances amb relació als ideals democràtics d’equitat i diversitat en l’ús del cos. Amb aquest plantejament s’explora la possibilitat d’emprendre una didàctica crítica, com a projecte transformador per a aquesta assignatura: estudia les bases teòriques d’un hipotètic procés de desdisciplinarització, analitza els condicionants que determinen la qüestió i valora els seus avantatges i inconvenients.

Paraules clau: cos, didáctica crítica, educació física.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 de març de 2015

Acceptat: 17 de setembre de 2015

Publicat: 1 de gener de 2016