Avaluació de les actituds en el programa d’activitats físiques per a persones amb discapacitat en cicles superiors d’animació esportiva de la Comunitat de Madrid

José María Fernández Atienza

Idioma de l’original

451Visites

Resum

La tesi tracta de conèixer la influència que té un programa d’intervenció sobre discapacitat, en les actituds de l’alumnat de segon curs d’un Cicle Superior d’Animació Esportiva, de sis centres d’ensenyament secundari de la Comunitat de Madrid. Al programa es donen una sèrie de continguts teoricopràctics sobre discapacitat, on s’inclouen conceptes teòrics sobre discapacitat, i un seguit de pràctiques en les quals hi ha incloses experiències directes amb persones amb discapacitats o simulacions. També es va fer una anàlisi de la intervenció dels professors que van impartir aquesta assignatura en diferents centres en el curs 2005/2006. Es va fer una revisió teò­rica sobre la discapacitat, les actituds i l’avaluació de programes, igual com dels instruments utilitzats. La metodologia d’investigació utilitzada és eminentment qualitativa a través de l’anàlisi de contingut, basada en l’ús dels diaris dels alumnes i dels professors, grups de discussió i enregistraments de vídeos i fotografies. La població implicada en l’estudi va ser de 120 persones entre alumnes i professors, de 6 centres educatius diferents. Es van recollir 114 diaris dels alumnes i 6 diaris de professors. Es van realitzar dos grups de discussió, un a l’inici del curs i un altre al final; també es va gravar almenys una sessió pràctica de cada un dels grups i es van fer més de 500 fotografies. Els resultats obtinguts de cada un dels centres van ser similars i les categories principals resultants van ser: Expe­riència, Coneixement i Afectiu / Social. Les conclusions principals assenyalen que la intervenció d’un programa sobre discapacitat ha estat fonamental en la concepció de les actituds positives de l’alumnat, per tal de tenir més conscienciació i una millor visió sobre la discapacitat.

Paraules clau: actituds, activitats físiques, persones amb discapacitat.

ISSN: 1577-4015