Atenció a persones en situació de discapacitat des del Servei de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals

Sergio López-García

Idioma de l’original

359Visites

Resum

Objectiu: conèixer el nivell d’atenció que es presta a les persones en situació de discapacitat, des dels serveis de socorrisme aquàtic professional en els espais aquàtics naturals dels arenals de les nostres costes, així com determinats paràmetres relacionats amb la salut i el benestar de les persones en situació de discapacitat.
Metodologia: la investigació està dividida en dues parts, en la primera es desenvolupa un estudi descriptiu mitjançant qüestionaris, en la segona un disseny quasi experimental en el qual s’aplica i avalua un programa d’intervenció dissenyat amb les dades obtingudes en la primera part. Es va dur a terme un mostratge intencionat, la mostra va ser de 2.244 subjectes comprenent 9 municipis de 5 comunitats autònomes (Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i Múrcia). Es va utilitzar un paquet de qüestionaris relatius a les persones que intervenen en les activitats d’atenció a discapacitats: socorristes, voluntaris, familiars, acompanyants, persones amb discapacitat i usuaris o observadors. En la presa de dades, els coordinadors dels serveis van passar els qüestionaris d’acord amb un protocol estandarditzat, durant els anys 2009 i 2011. Es va comptar amb les autoritzacions pertinents, segons la Declaració d’Hèlsinki (2008). L’anàlisi estadística es va fer mit­jançant el programa informàtic SPSS per a Windows (versió 19.0), i es van dur a terme anàlisi de freqüències, taules de contingència i correlació de Pearson, amb un nivell de confiança del 95%.
Resultats i discussió: totes les persones en situació de discapacitat repetirien el servei, ja que van complir les seves expectatives amb escreix i les sensacions percebudes van ser molt bones. Sembla necessari, i així ho demostren les dades obtingudes (100 %), que ha de ser una activitat que ha d’extrapolar-se a més municipis. Per aquesta raó consideren de vital importància la inclusió d’aquesta activitat en la formació dels socorristes.
Conclusions: la formació dels socorristes respecte a les persones en situació de discapacitat és escassa o nul·la. L’escassetat d’ajudes econòmiques i recursos materials relacionats amb l’activitat implica dificultats en el servei prestat. El servei de bany per a tots és conegut a través de la seva presència en els serveis de salvament, i és valorat positivament per tots els agents que hi estan implicats.

Paraules clau: discapacitat, medi aquàtic i materials adaptats, socorrisme aquàtic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2013

Data de lectura: 30 de juliol de 2012