Aspectes prioritaris en la psicologia aplicada a l’esport amb joves

Guillermo Pérez

Joan Busquets Biarnés

Idioma de l’original

Citació

Pérez Recio, G., & Busquets Biarnés, J. (1990). Aspectos prioritarios en la psicología aplicada al deporte con jóvenes. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 31-36.

358Visites

Resum

És un fet que, tan sols des de fa uns anys, s’han començat a veure aplicacions de la Psicologia a l’esport en general, i especialment en l’àmbit de l’esport juvenil. AIs autors d’aquest article ens va semblar adient fer un estudi que permetés esbrinar quina és la situació actual a Catalunya. És fonamental que el psicòleg de l’esport analitzi quins són els problemes que ha de plantejar-se com a prioritaris a l’hora de treballar amb joves esportistes. Disposar de dades sobre les opinions dels professionals implicats en l’esport amb joves pot servir per optimitzar els esforços i els mitjans que es vagin invertint en el desenvolupament d’aquest camp. Hi ha molts aspectes que romanen sense resposta en el camp de l’esport infantil tot i l’increment de les investigacions. És la Psicologia de l’Esport que ha d’intentar donar resposta a aqucsts interrogants i no altres disciplines. Això s’ha fet als Estats Units amb una amplitud desconeguda a casa nostra. Els treballs que es fan ara a Catalunya estan obligats a referir-se a experiències i investigacions americanes. Per tant, ens podem plantejar si la nostra situació és la mateixa que la de l’esport infantil i juvenil als EEUU; o bé si hem de tenir cura d’aspectes diferencials. Tot adreçat a l’oferiment de respostes amb sentit als professionals de l’Educació Física i l’Esport a dc Catalunya. Gould (1982), de la Michigan State University, es preocupà del tema i va fer un estudi amb una mostra nordamericana. El que nosaltres vam decidir és fer servir el mateix qüestionari amb la finalitat de poder dir quelcom sobre ambdues qüestions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990