Aportacions a la iniciació esportiva

Jaume Cruz

Idioma de l’original

Citació

Cruz i Feliu, J. (1987). Aportaciones a la iniciación deportiva. Apunts. Educación Física y Deportes, 09, 10-18.

507Visites

Resum

En aquest treball es descriuen, en primer lloc, dos fets aparentment contradictoris. Per una part, la importància que té per als infants la participació en algun tipus d’esport i els nombrosos motius que aquests hi troben per fer-ho. Per altra part, es constata el gran nombre de preadolescents que abandonen cada any l’esport de competició. Aquests dos fets emmarquen el debat que susciten en el camp de ta psicologia de l’esport els defensors i els detractors de l’esport de competició per a infants. Amb tot, en aquesta controvèrsia la major part de les vegades ni els uns ni els altres presenten suficients arguments empírics per fonamentar les seves opinions. La revisió de la bibliografia psicológica que tracta aquest tema demostra que la infiuència de l’activitat fisica competitiva en el desenvolupament psicosocial dels infants és variable i que depén de molts factors. Per tant, avui es pensa que la pregunta clau no pot ser tan general com la que planteja la qUestió si l’esport competitiu resulta o no benefíciós per a l’infant, sinó que és important de conèixer més detalladament els diferents tipus de programes i competicions esportives que s’organitzen per a infants i també la mena de supervisió i de preparació que s’hi duu a terme. En segon lloc, s’exemplifica una estratègia d’investigació que realitza successivament estudis de descripció, correlació i experimentació, ja que una estratègia com aquesta pot resultar especialment útil en estudiar l’esport per a infants i joves en el nostre país, tenint en compte la manca d’estudis empírics en aquest camp. Aquesta investigació, en una primera fase, recull dades descriptives de conducta en escenaris naturals. En el nostre treball concret s’estudia la interacció d’entrenadors de bàsquet i els seus joves jugadors durant els partits. En una fase posterior, es plantejarà l’objectiu de modifícar la conducta de l’entrenador a fi de millorar la iniciació esportiva dels infants. Finalment, es formulen unes breus recomanacions, basades en estudis portats a terme al nostre país i en la bibliografia revisada, per tal que els nens i els joves continuin practicant l’esport i aquest constitueixi per a ells una experiència positiva per al seu desenvolupament psicosocial.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1987