Anàlisis mostrals des d’una perspectiva de gènere en revistes d’investigació de ciències de l’activitat física i de l’esport espanyoles

Cristina López Villar

Myriam Alvariñas-Villaverde

*Correspondència: Cristina López Villar cristina.lopezv@udc.es

Idioma de l’original

Citació

López Villar, C., & Alvariñas Villaverde, M. (2011). Sample Analysis from a Gender Perspective in Spanish Physical Activity and Sports Science Research Journals. Apunts. Educación Física y Deportes, 106, 62-70.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/4).106.08

542Visites

Resum

Aquest article pretén analitzar si hi ha desigualtats de gènere en l’àmbit de la investigació i difusió del coneixement de les ciències de l’activitat física i de l’esport. Per a això es van analitzar 433 articles, que constitueixen la mostra d’aquest estudi, pertanyents a dues publicacions de prestigi que s’adequaven a uns requisits estipulats prèviament. Segons l’àmbit de coneixement, l’entrenament esportiu uneix les majors mostres exclusives tant d’homes com de dones, i la proporció relativa al gènere masculí és més de cinc vegades superior; a més a més, en els casos de la recreació, oci i turisme així com en la direcció i gestió esportiva cap dels articles no utilitza una mostra únicament femenina. Segons el tipus d’esport estudiat, es constata que les mostres exclusives d’homes són superiors a les exclusives de dones, fins i tot en la categoria d’esports artístics, associats tradicionalment al gènere femení. En un període de vuit anys no hi ha evolució del nombre d’articles amb mostres femenines i sí que augmenta progressivament el nombre de mostres mixtes o d’homes. En l’apartat de discussió i conclusions es reflexiona sobre la necessitat d’utilitzar les variables de gènere des d’una sensibilitat que ajudi a evitar biaixos.

Paraules clau: activitat física, anàlisi mostral, deporte, esport, gènere, revistes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 6 de maig de 2010

Acceptat: 10 de setembre de 2011

Publicat: 1 d'octubre de 2011