Anàlisi i diagnòstic del sistema esportiu local: punt de partida per al disseny de polítiques esportives municipals

Joan Carles Burriel

Idioma de l’original

Citació

Burriel i Paloma, J. C. (1994). Análisis y diagnóstico del sistema deportivo local punto de partida para el diseño de políticas deportivas municipales. Apunts. Educación Física y Deportes, 36, 38-45.

881Visites

Resum

És molt difícil, avui dia, trobar un municipi de població superior a pocs milers d’habitants que no es plantegi la necessitat d’una intervenció pública en l’organització de les activitats físiques i esportives del seu territori. Això és fruit, no solament de les obligacions legals de les corporacions locals, sinó també de la gran evolució que el fenomen esportiu ha tingut dins de la societat espanyola. Aquesta evolució i el seu impacte social en els darrers deu anys, ha obligat els governs municipals a plantejar la necessitat de desenvolupar una política esportiva municipal. La manera de dur a terme aquestes polítiques és molt variada, i depèn, en major o menor mesura, de les característiques generals de cada municipi i dels elements específics que constitueixen el seu propi sistema esportiu. El coneixement estructurat i detallat de tots els elements que intervenen en el sistema esportiu local és una peça clau per a la planificació de l’actuació esportiva municipal. Sense una anàlisi i un diagnòstic de la situació del sistema, difícilment poden plantejar-se objectius concisos i avaluables que permetin mesurar l’impacte de la política pública.

Paraules clau: activitats esportives, entitats esportives, equipaments, practicants, sistema esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1994