Anàlisi funcional del bàsquet com a esport d’equip

Javier Olivera Betrán

Jordi Ticó

Idioma de l’original

512Visites

Resum

El basquetbol és una activitat esportiva mol evolucionada i en renovació permanent que presenta una estructura funcional armònica i coherent, on tots els seus factors mos-tren grans nivells de desenvolupament. El seu perfil esportiu seria el d’un joc motor agonístic dotat d’una gran estructuració temporal, recolzada en els mitjans tecnològics actuals, i una distribució dels esforços, la dosificació dels quals sorgeix de la mateixa dinàmica del joc, resultant per al practicant i l’espectador una activitat intensa i vistosa. La pràctica del basquetbol requereix un gran nivell tècnic, el qual ha de ser executat a màxima vielocitat i dirigit per una intel·ligent capacitat de decisió, al servei d’un plantejament estratègic col·lectiu, summament complex, el que obliga els seus participants a tenir una gran concentració mental en les tasques col·lectives de cooperació/oposició. Es practica en un terreny força reduït, amb zones semi-prohibides, i on part del seu joc es desenvolupa a l’aire, com a conseqüència de la posició de la seva meta, en alt i sense obstacles permanents, amb un reglament que juga a favor del joc vistós i espectacular. Per tot això, resulta que aquest esport gaudeix d’una afecció de milions de persones practicants i espectadors, al nostre país i en el món sencer és un del tres esports més populars i sovint és citat com l’esport paradigma del nostre temps, per la seva renovació permanent de les regles al fil del temps, pel seu dinamisme, pel seu desenvolupament tècnico-tàctic i per la seva espectacularitat d’acció.

Paraules clau: análisis funcional, el nivell d'interacció motriu, el reglament, el temps, els subspais, l'espai, l'estratègia, la capacitat de decisió, la meta, la pilota, la puntuació, la técnica-táctica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1992