Anàlisi dels valors obtinguts en el test del “clear” de bàdminton per a ergodinamòmetre en funció del sexe

Raúl Pablo Garrido Chamorro

Cristina Blasco Lafarga

Alejandro Ricardo Albert Giménez

Liberto Navalón Torres

*Correspondència: Raúl Pablo Garrido Chamorro raulpablo@terra.es

Idioma de l’original

Citació

Garrido Chamorro, R. P., Blasco Lafarga, C., Albert Giménez, A. R., & Navalón Torres, L. (2008). Analysis of values obtained in the test of the “clear” of Badminton for Ergodinamometry depending on the sex. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 63-73.

429Visites

Resum

Hem dissenyat i patentat un ergodinamòmetre per mesurar la força útil del gest tècnic, analitzant un “clear” de bàdminton; per fer-ho, hem analitzat 10 jugadors de bàdminton de nivell nacional (5 barons i 5 dones). Material i mètodes: Hem analitzat tant qualitativament com quantitativament les corbes de força-temps i velocitat del disc-Temps, i hem comparat els resultats obtinguts en funció del sexe. Resultats: Els barons tenen valors de força màxima significativament més grans que no pas les dones, temps d’acceleració significativament menors, angles d’acceleració significativament majors, força explosiva significativament major, valors de velocitat màxima del disc significativament superiors a les dones., un punt de màxima velocitat significativament inferior a les dones. Conclusions: Hi ha diferències significatives en la força útil del “clear” de bàdminton en funció del sexe.

Paraules clau: bàdminton, ergodinamòmetre, força útil, valoració.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008