Anàlisi dels canvis produïts en la metodologia de la iniciació esportiva

Alfonso Valero-Valenzuela

Idioma de l’original

Citació

Valero Valenzuela, A. (2005). Analysis of the changes produced in the methodology of sports iniciation. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 59-67.

377Visites

Resum

Tradicionalment, l’ensenyament dels jocs esportius ha atorgat un èmfasi excessiu a la tècnica esportiva, i com a reacció a aquest fet han aparegut noves propostes que confereixen més protagonisme al nen i al joc. En aquest treball es realitza una profunda revisió bibliogràfica en la qual són analitzats diferents elements del procés d’ensenyament-aprenentatge, agrupats en tres grans blocs: els fonaments teòrics, els factors relacionats amb el contingut i els factors relacionats amb l’alumne i el professor. Tant l’enfocament tradicional d’iniciació esportiva com les propostes alternatives, especialment l’enfocament comprensiu, contemplen els elements esmentats, encara que amb matisos molt diferents; els nous plantejaments metodològics apareixen com els més encertats. A més a més, aportem un seguit de pautes per portar a terme una iniciació esportiva molt més adient i en un context més pedagògic; destaquem, entre d’altres, que els nens no només han d’executar l’habilitat motriu correctament, sinó que també han d’aprendre a processar la informació i a solucionar problemes en un context dinàmic d’activitats lúdiques.

Paraules clau: enfocaments metodològics, iniciació esportiva, procés ensenyament-aprenentatge.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005