Anàlisi del desenvolupament de les competències bàsiques en el currículum d’educació física en l’ESO a la Marina Baixa. Un estudi de cas

Julio Barrachina Peris

Josefa Blasco Mira

*Correspondència: Julio Barrachina Peris julio_barrachina@yahoo.es

Idioma de l’original

Citació

Barrachina Peris, J., & Blasco Mira, JE (2012). Analysis of the Development of Core Competencias in the Physical Education Curriculum in Lower Secondary Education in La Marina Baja: A case study. 

Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 36-44. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.04

692Visites

Resum

Amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’educació (LOE, 2006), les competències bàsiques cobren un especial protagonisme en l’ensenyament. Hi ha poc coneixement sobre el seu desenvolupament pràctic en el currículum de l’educació física en secundària. Aquest article resumeix una investigació feta en el curs 2010 a l’IES de la comarca de la Marina Baixa (Alacant). Emmarcat en la metodologia qualitativa, es presenta un estudi de cas sobre una mostra de 28 professors amb l’objectiu d’esbrinar quina percepció tenen d’aquestes competències, quines estratègies empren per integrar-les en la programació i quins són els principals obstacles amb què es troben per materialitzar-les en la pràctica. Les dades es van analitzar amb el programa Aquad 6 i els resultats evidencien que l’enfocament per competències encara està consolidant-se entre el professorat. Les principals estratègies emprades per al seu desplegament es relacionen amb la presa de decisions en el disseny curricular, seguides per la promoció de la participació i motivació de l’alumnat. Quant als obstacles, destaquen l’escassetat i precarietat dels recursos disponibles, la falta d’informació i formació rebuda pel professorat, així com l’escassa implicació de professors, pares i alumnes.

Paraules clau: competències bàsiques, educació física en l’ESO i programació, estudi de cas, investigació qualitativa.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de decembre de 2011

Acceptat: 4 de juny de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012