Anàlisi de l’evolució del pensament dels alumnes de batxillerat sobre l’acceptació de responsabilitats a les classes d’educació física

Antonio Manuel Solana Sánchez

Idioma de l’original

6Visites

Resum

En aquest article es presenta un estudi sobre l’evolució en el pensament dels alumnes de Batxillerat sobre l’acceptació de responsabilitats a les classes d’EF. Aquest treball forma part d’un estudi molt més ampli i aprofundit relacionat amb la responsabilitat dels alumnes. Per fer-lo, es va utilitzar un disseny quasi experimental, de grup únic, amb mesures pretest i posttest. Es va confeccionar un qüestionari, validat prèviament, que va ser realitzat per 28 alumnes de 2n de Batxillerat. Tot seguit, es van realitzar dues Unitats Didàctiques utilitzant com a continguts dos esports d’invasió (bàsquet i futbol) amb 15 i 12 sessions, respectivament, en les quals es va aplicar el ‘microensenyament’. Els resultats mostren una evolució positiva en el pensament dels alumnes en qüestions com ara l’aprenentatge, la conducta, l’atenció, la participació, la cooperació i l’organització de la classe. Igualment, consideren que el seu nivell d’independència i de maduresa, i també el grau de responsabilització, va millorar.

Paraules clau: educació física, educación física, Evolució del pensament de l’alumne, Microensenyament, Responsabilitat.

ISSN:

Publicat: 1 de gener de 2005