Anàlisi de l’estatus de l’Educació Física en l’Ensenyament Primari

Josep Mª Dalmau Torres

Idioma de l’original

368Visites

Resum

Aquest treball té com objectiu conèixer la situació actual de l’Educació Física a Logroño a fi i efecte de determinar-ne l’estatus i el tractament que se li atorga com a assignatura en el conjunt del Sistema Educatiu.
A la nostra fonamentació teòrica presentem inicialment una síntesi del panorama històric de la trajectòria de l’Educació Física al llarg de les diferents èpoques fins a la nostra actualitat, amb l’objectiu de parar esment en els esdeveniments que han repercutit en la consideració social, política i educativa d’aquesta matèria, i en conseqüència, considerar-los com a antecedents de l’estatus actual de l’Educació Física. Aquest recorregut històric, analitzant la trajectòria evolutiva de la matèria, ens ha permès de detectar alguns precedents sospitosos de prevaldre en l’actualitat, tot considerant-los susceptibles d’estudi i per tant són tractats com a variables d’estudi.
L’objectiu principal ens obliga a plantejar-nos una sèrie d’intencions o propòsits generals, que posteriorment determinaran els nou objectius específics de la investigació: analitzar la situació actual de l’Educació Física escolar a Logroño – La Rioja, analitzar la valoració de l’Educació Física a través de l’opinió dels col·lectius que componen la comunitat escolar, determinar la transcendència de l’Educació Física en l’educació dels alumnes i finalment comprovar el nivell i efectes de la transformació de l’assignatura a partir de la Reforma Educativa de 1980.
La nostra investigació s’emmarca dins dels estudis sociològics descriptius, perquè es basa en una anàlisi fonamentada a través de les opinions dels diferents col·lectius que integren la comunitat escolar (els alumnes, pares, i professors). Metodològicament s’ha aplicat un model mixt, quantitatiu-qualitatiu, de manera que la seva estratègia de triangulació ens ha d’aportar una descripció de la situació actual sobre l’objecte d’estudi.
Els resultats de la nostra investigació formulats en conclusions d’aquest treball, ens indiquen que s’haurien de contemplar tres línies d’actuació pertinents a l’hora de buscar solucions que pal·liïn les carències reconegudes en relació amb l’estatus de l’Educació Física. La primera línia aniria adreçada a l’àmbit professional, amb la finalitat de potenciar els aspectes propis i específics de la nostra àrea de coneixement. La segona línia d’actuació, aniria orientada cap a l’àmbit institucional, amb vies de millora sobre els factors competència de l’administració, i contemplaria tots els aspectes de regulació legislativa que continuen influint en el nostre camp de treball. I finalment, la tercera línia abastaria l’àmbit social, dintre del nostre context de comunitat escolar, amb propostes encaminades a influir en els factors que incideixen directament en el reconeixement de l’Educació Física.

Paraules clau: anàlisi, educació física, educación física, ensenyament primari, estatus, sistema educatiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005