Anàlisi de les contribucions als congressos de l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal (1990-2000)

Víctor Pérez Samaniego

*Correspondència: Víctor Pérez Samaniego victorperezs@uah.es

Idioma de l’original

Citació

Pérez Samaniego, V. (2007). Analysis of contributions to congresses of the knowledge area of ‘Didactics of Body Expression’ (1990-2000). Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 27-34.

372Visites

Resum

L’increment en la importància de les àrees de coneixement per a la regulació administrativoacadèmica del coneixement contrasta amb la falta de definició de la seva producció científica, especialment en les àrees amb menys tradició investigadora. En aquest treball es planteja un acostament a l’evolució recent de la investigació de l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal a través de l’anàlisi de 650 comunicacions presentades al Congrés de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal en el període 1990-2000. L’anàlisi categorial de contingut es va centrar a identificar els treballs d’investigació i classificar-los en funció de les seves estratègies d’investigació, i també en els procediments d’obtenció i anàlisi de dades. En aquest període, l’increment progressiu en el nombre d’aportacions contrasta amb l’estancament dels treballs que poden considerar-se investigacions. Predominen els treballs sobre la formació de professorat i la intervenció didàctica realitzats a partir d’un model d’investigació tecnicoeficiencista, si bé en les últimes edicions emergeixen treballs basats en models mediacionals i socioculturals. Aquests resultats reflecteixen que la producció investigadora en l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal es troba en un període crític o de transició, caracteritzat per un augment quantitatiu en la producció, i també per la convivència de temàtiques i enfocaments d’investigació molt diversos.

Paraules clau: àrea de coneixement, didàctica de l’expressió corporal, investigació.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 1 de gener 2017