Anàlisi de la satisfacció laboral de tècnics esportius de pàdel i natació

Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz

Alberto Gómez-Mármol

María Concepción Parra Meroño

Juan Antonio García Montiel

*Correspondència: Alberto Gómez Mármol alberto.gomez1@um.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J., Gómez Mármol, A., Parra Meroño, M. C., & García Montiel, J. A. (2014). Analysis of the Job Satisfaction of Paddle Tennis and Swimming Sports Instructors. Apunts. Educación Física y Deportes, 117, 77-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.08

378Visites

Resum

L’objectiu del present estudi va ser avaluar el nivell de satisfacció laboral dels tècnics esportius de pàdel i natació en funció del sexe, edat, antiguitat a l’empresa, tipus de contracte i hores de treball setmanals. Per a això, es va administrar el qüestionari de satisfacció laboral per a tècnics esportius (CSLTD) a 125 tècnics de pàdel i natació (78 homes i 47 dones) amb edats compreses entre els 18 i 53 anys (M = 28,78; DT = 8,94). Els resultats van mostrar uns valors de satisfacció laboral mitjans per al conjunt dels participants les puntuacions dels quals eren més elevades en la categoria de seguretat i promoció, mentre que la dimensió pitjor valorada va ser la remuneració. D’altra banda, la satisfacció laboral va ser significativament superior en les dones enfront dels homes i en els tècnics de pàdel enfront dels de natació. Finalment, aquells tècnics amb contractes temporals i que treballaven més hores van presentar nivells significativament inferiors de satisfacció laboral.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'agost de 2013

Acceptat: 2 d'abril de 2014

Publicat: 1 de juliol de 2014