Anàlisi de la reproductibilitat en tres tests de salt amb plataforma de forces i contactes

José Luis López

Ignacio Grande Rodríguez

Marta Meana Riera

Xavier Aguado

Idioma de l’original

Citació

López Elvira, J. L., Grande Rodríguez, I., Meana Riera, M., & Aguado Jódar, X. (1999). Reproducibility analysis in three strength and contact platform jump test. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 62-66.

421Visites

Resum

L’objectiu del present treball és conèixer la reproductibilitat que presenta la mesura de potència en els tests de salt. tant en el test-retest i dia a dia, com en l’ús de diferents sistemes de mesura (la plataforma de forces i la plataforma de contactes). ja que el que es va pretendre va ser mesurar la reproductibilitat, es van tenir en compte i es van controlar un gran nombre de factors que d’alguna manera podien influir en la consecució dels resultats. Es va portar a terme un disseny experimental en què es van passar, en dos dies amb una setmana de separació entre ells, els tests de salt: sense contramoviment (Sj), amb contramoviment (CMJ) i horitzontal a peus junts (SLj), a 12 subjectes barons estudiants d’educació física. S’ha comprovat com la reproductibilitat en el test-retest és bona en les tres proves estudiades (Sj r = 0,89 i 0,98; CMj r = 0,86 i 0,99; SLj r = 0,97 i 0,99: p < 0,00 I), mentre que en el dia a dia, encara que els valors també són bons, no ho són tant (Sj r = 0,76; CMj r = 0,78; SLj r = 0,75: p < 0,05). D’altra banda, els dos sistemes de mesura analitzats mesuren de forma semblant. tanmateix s’han trobat diferències de fins a 7 cm, amb la qual cosa, abans de començar a avaluar longitudinalment un esportista, haurem de decantar-nos per un sistema i continuar amb ell fins al final. En conclusió, sempre que es desitgi realitzar mesures de potència en un esportista mitjançant tests de salts, s’haurà de prestar atenció i controlar tots els factors externs susceptibles de ser modificats i capaços, alhora, d’influir en els resultats.

Paraules clau: biomecànica, plataforma de contactes, plataforma de forces, potència, reproductibilitat, salts.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999