Alteracions neurofisiològiques derivades del stress hipòxic a causa de l’altitud

A. Gutiérrez

C. Melero

J.M. Sánchez

C. De Teresa

Idioma de l’original

Citació

Gutiérrez, A., Melero, C., Sánchez, J. M., & de Teresa, MC. (1990). Alteraciones neurofisiológicas derivadas del stress hipóxico debido a la altitud. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 59-66.

335Visites

Resum

En aquest estudi es mostren les alteracions sobre els plans càrdiovasculars, energètic i neurològic, causades per l’exposició sobtada a una hipòxia moderada, en un grup de 15 subjectes adults i sans, mostrant una escassa influència sobre el temps i la velocitat de reacció simples, una important afectació de la capacitat de treball i una disminució del temps de reacció en tests complexos. Per tal de conèixer els efectes de l’altitud sobre determinades variables en relació amb els sistemes càrdiovascular i neurològic, un grup de 15 subjectes d’edats compreses entre 20 i 32 anys es sotmeten a diferents tests i controls al Departament d’Educació Física de Granada i a 2.550 metres d’altitud a Sierra Nevada. No s’aprecien variacions en el temps de reacció visual ni auditiu, ni en la velocitat de reacció, igual que en els valors basals de tensió arterial. La capacitat de treball disminueix, així com el temps de reacció en tests complexos d’atenció-percepciódecisió. Els resultats suggereixen una escassa afectació de l’estat mental per efecte de l’exposició de forma sobtada a una hipòxia moderada. 

Paraules clau: altitud, temps de reacció.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990