Activitats aquàtiques per a grups específics

Xavier Barberá Moll

Pedro Franco Tarragó

Idioma de l’original

Citació

Barberá Moll, X., & Franco Tarragó, P. (1990). Actividades acuáticas para grupos específicos. Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 17-24.

354Visites

Resum

Abans de tot caldria definir el concepte “poblacions específiques” o “especials” per a continuació justificar la bonança o no del desenvolupament de programes aquàtics específicament dissenyats per a aquests grups de població. “Població específica o especial” és qualsevol grup de població que requereixi o precisi unes necessitats superiors i atencions especials enfront de la resta de la població. Potser aquesta sigui una definició poc exhaustiva del terme, però en qualsevol cas ens situa en la thnica del programa que caldrà dissenyar per a ells. Altres definicions poden tractar a aquestes persones d’una manera més excloent o excessivament burocratitzada. Per exemple: “Llei d’integració del disminuït” (any 1982): “…S’entendrà per disminuït a tota persona les possibilitats d’integració educativa, laboral o social del qual es trobin disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència previsiblement permanent, de caràcter congènit o no en les seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials”. Sense voler entrar en discusions, es pot afirmar que no respon a la necessitat de situar a les poblacions especials davant d’uns programes aquàtics. Òbviament els nostres programes aniran dirigits no només a persones amb limitacions com les descrites en la Llei referida, sinó també a altres poblacions que subjectes a condicionaments d’altra mena, com l’edat, la maduració, etc., mereixen un tractament específic des del disseny del programa i continguts fins a la concepció de les instal.lacions o equipaments.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990