Temporal adjustment: distinctive execution criteria of sports intelligence

Josep Roca

Original Language

Cite this article

Roca i Balasch, J. (1998). Temporal adjustment: distinctive execution criteria of sports intelligence. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 10-17.

399Visites

Abstract

En aquest article es proposa una consideració de l’activitat
i l’esport corn a activitat intelligent, en base a una concepci6 amplia d’intel.ligencia i en base a l’atenció al pal-61-retre temps corn a criteri d’ajust psicolbgic.
Respecte del primer basament s’afirma que tant les habilitats perceptivo-motrius corn les habilitats interactives constitueixen dues dimensions d’adaptaci6 humana, tradicionalment menystingudes a favor de les habilitats cognoscitives. Se subratlla el fet que els conceptes de “tecnica” i “thctica” refereixen aquelles dues dimensions ajustatives en l’esport, les quals admeten justificadament ser qualificades corn a actuations intel.ligents.
Complementariament, es posa de manifest que tant l’acció perceptivo-motriu corn l’acció interactiva amb els altres, tenen en el parametre temps un criteri d’execucib. Aix6 fa que tant en la tecnica corn en la tactica esportiva sobresurti l’ajust temporal de les actions, corn a exigencia singular i distintiva d’execució respecte d’altres universos d’intel.ligencia humana.

Keywords: Táctica.

ISSN: 2014-0983

Published: April 01, 1998