Vers una preparació física específica

José Hernández Moreno

Idioma de l’original

Citació

Hernández Moreno, J. (1987). Hacia una preparación física específica. Apunts. Educación Física y Deportes, 07-08, 99-106.

371Visites

Resum

La competició esportiva en les categories d’elit exigeix cada vegada un rendiment més gran. Aquest fet ens obliga a la realització d’un entrenament cada cop més específic. En l’àmbit del bàsquet, això es manifesta en diverses de les àrees que componen la totalitat de l’entrenament, i d’una manera especial en la importància donada a la preparació física que, en un curt període de temps, ha passat d’estar pràcticament obligada i abandonada, a ocupar un rang d’activitat bàsica. Això es manifesta a l’hora de comprovar que pràcticament tots els equips, independentment de la categoria a què pertanyin, inclouen en els seus plans d’entrenament la preparació física com a part d’aquest, i en molts casos, encomanen el desenvolupament de la tasca esmentada a tècnics especialistes, com ara els preparadors físics. Tot i que això és un gran avenç, que està representant un gran benefici general per a tots els jugadors, ja que els proporciona un desenvolupament més equilibrat i harmònic, també representa una millora en la qualitat de l’espectacle esportiu. El que s’ha fet fins ara representa un gran avenç de cara al bàsquet; ara bé, cal que continuem progressant, i per això es requereix l’aportació de nous elements que hi contribueixin. Fins avui dia, la preparació física del jugador de bàsquet s’ha estat fent prenent com a base els coneixements que han proporcionat a l’entrenador esportiu, fonamentalment, esports com ara l’atletisme, la natació i l’hal-terofília, tots els quals són considerats cíclics, és a dir, amb un tipus d’esforç clarament delimitat, ja que el seu desenvolupament té tots els seus paràmetres (de distàncies que cal recórrer, càrrega per suportar, temps que s’ha d’emprar i possible ritme d’execució) clarament definits o amb unes variacions molt limitades. Com que el bàsquet és un esport dels considerats acíclics, és a dir, dels que exigeixen un tipus d’esforç que pot presentar grans variacions, atès que no està determinat clarament ni el nombre d’accions que s’han de realitzar, ni les distàncies que s’han de recórrer i, el que encara és més important, el ritme amb què es produeixen les accions i es recorren les distàncies, resulta fàcil comprovar l’absoluta necessitat de realitzar estudis de camp o experimentals que ens aproximin al coneixement de la realitat de l’esforç que exigeix aquest esport i, a partir d’aquí, poder realitzar un entrenament específic de la preparació física.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1987