Valors associats a la satisfacció amb l’activitat física en l’adolescència

Luis Doña-Toledo

Javier Doña-Toledo

Félix Velicia-Martín

Slava López-Rodríguez

*Correspondència: Luis Doña-Toledo luisdt@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Doña-Toledo, L., Doña-Toledo, J., Velicia-Martín, F., & López-Rodríguez, S. (2019). Values Associated with Satisfaction with Physical Activity in the Adolescent Population. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 95-110. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.08

615Visites

Resum

L’activitat física constitueix una excel·lent manera per a la promoció i el desenvolupament de valors socials i personals dels joves en un context actual caracteritzat per promoure l’activitat física donat els seus múltiples beneficis. L’objectiu de l’estudi és identificar els valors associats a la satisfacció amb l’activitat física en adolescents. La mostra està integrada per 401 joves de tot el territori nacional espanyol. A les persones participants se’ls ha aplicat l’escala de valors PVQ de Schwartz mitjançant qüestionari autoadministrat en línia. Les dades obtingudes s’han analitzat mitjançant anàlisi facto­rial exploratòria i confirmatòria, i model de regressió múltiple. Els resultats indiquen que els valors d’hedonisme, assoliment i benevolència són els que més satisfacció els proporcionen. Valors com la tradició i l’autodirecció i estimulació tenen una rellevància mitjana quant a la relació i satisfacció amb l’activitat física perquè s’associa amb un estil de vida vitalista. Amb això, és la dimensió d’obertura al canvi la que esdevé més important. Això representa una important informació dins de la psicologia esportiva on a penes s’han analitzat els valors associats a l’àmbit de l’activitat física.

Paraules clau: adolescents, escala de Schwartz, satisfacció, valors.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 d'abril de 2018

Acceptat: 6 de febrer de 2019

Publicat: 1 d'octubre de 2019