Validesa de criteri i confiabilitat del “Four by One Day Physical Activity Questionnaire” en població adolescent espanyola

Juan José Soler Sarradell

Eduardo Generelo Lanaspa

Javier Zaragoza Casterad

José Antonio Julián Clemente

*Correspondència: Javier Zaragoza Casterad zaragoza@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Soler Sarradell, J. J., Generelo Lanaspa, E., Zaragoza Casterad, J., & Julián Clemente, J. A. (2010). Validity and Reliability Criteria for the “Four by One-Day Physical Activity Questionnaire” in Spanish Adolescents. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 19-24.

440Visites

Resum

En aquest treball s’ha realitzat un estudi de confiabilitat i validesa del qüestionari “Four by One-Day Physical Activity Questionnaire” en 37 subjectes de (13,6 ? 1,13) anys. Per validar-lo, comparem la despesa energètica mitjana diària en METs, derivada de les activitats moderades o vigoroses, obtinguda mitjançant el qüestionari, amb la mitjana de passos diaris i amb els minuts registrats en diferents límits de FC, que corresponen a activitats de caràcter moderat o vigorós. Els valors obtinguts en test-retest oscil·len entre r = 0,84 i r = 0,93 (p < 0,05), per a les diferents tipologies de qüestionaris. Aquest qüestionari es troba correlacionat modestament però significativament (p = 0,01) amb els minuts per sobre del 50 % de la freqüència cardíaca de reserva (r = 0,578), amb els minuts per sobre del 60 % de l’índex cardíac màxim (r = 0,596), amb els minuts per sobre de 140 pul/min (r = 0,625) i amb els passos mitjans diaris (r = 0,672). Els resultats obtinguts demostren que aquest qüestionari pot ser una mesura vàlida i fiable per conèixer els nivells d’AF de la població adolescent espanyola.

Paraules clau: activitat física, adolescents, qüestionaris, validació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 31 d'octubre de 2008

Acceptat: 26 de novembre de 2009

Publicat: 1 de juliol de 2010