Validació d’un qüestionari d’activitat física habitual

Pablo Tercedor Sánchez

Begoña López Hemández

Idioma de l’original

Citació

Tercedor Sánchez, P., & López Hemández, B. (1999). Validation of a questionaire about regular physical activity. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 68-72.

446Visites

Resum

La promoció de l’activitat física orientada cap a la salut és una qüestió d’interès a la nostra societat. Les investigacions pretenen definir el tipus, freqüència, durada i intensitat més adients per tal que l’activitat física practicada indueixi una millora en els factors de la condició física relacionats amb la salut. Prèviament a una intervenció que pretengui promocionar la salut és imprescindible una avaluació inicial del nivell de pràctica que presenta la població. En aquest context sorgeix la idea de validar un qüestionari que ens serveixi com a instrument adequat per a l’avaluació. Sobre una mostra de 55 subjectes de 10 anys d’edat es procedeix a obtenir la fiabilitat del qüestionari prèviament dissenyat. Apliquem el mètode test-retest i obtenim un valor en el coeficient de correlació intraclasse de 0,98. Posteriorment, sobre una mostra de 34 subjectes s’aplica un monitor de freqüència cardíaca (Polar PE 4000) durant un dia lectiu. L’endemà els mateixos subjectes realitzen el qüestionari i comparem el registre obtingut pel monitor de freqüència cardíaca i l’obtingut amb el qüestionari, Determinem el coeficient de correlació simple i s’obté un valor de 0,78 (p<O,OO I), Malgrat les limitacions en l’aplicació de qüestionaris sobre nens-es de 10 anys d’edat, l’instrument objecte d’estudi suposa una bona aproximació com a instrument de mesura de l’activitat física habitual. Tanmateix són necessàries més investigacions que aprofundeixin quantitativament i qualitativa en el disseny de qüestionaris d’activitat física per a ser aplicats en nens-es.

Paraules clau: activitat física, nens, qüestionaris, salut.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999