Validació d’un qüestionari d’activitat física en nens i adolescents de diferents estrats socioeconòmics

Fernando Alberto Laíño

Claudio Jorge Santa María

Nelio Eduardo Bazán

Héctor Agustín Salvia

Ianina Tuñón

*Correspondència: Fernando Alberto Laíño fernandoalainio@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Laíño, F. A., Santa María, C. J., Bazán, N. E., Salvia, H. A., & Tuñón, I. (2017). Validation of a Physical Exercise Questionnaire in Children and Adolescents from Different Socioeconomic Strata. Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 35-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.03

502Visites

Resum

L’Enquesta del Deute Social Argentí (EDSA) és un instrument multipropòsit que recol·lecta dades de llars i persones en ciutats de l’Argentina. Posseeix un mòdul específic per estimar el compliment de drets de nens i adolescents, i aspectes del desenvolupament humà. S’aplica tots els anys en una mostra probabilística de 5.700 llars en grans aglomeracions urbanes. Es va desenvolupar un subapartat de 5 ítems que indaga sobre la freqüència setmanal i el temps de realització d’activitats físiques d’intensitats moderada i vigorosa (AFMV), i es construeix un índex per estimar si es compleix o no amb la recomanació d’almenys 60 minuts d’AFMV. L’objectiu va ser comprovar la validesa de criteri d’aquestes preguntes, en una mostra de nens i adolescents entre 7 i 17 anys (n = 151; 70 homes i 81 dones) de nivell socioeconòmic mitjà-alt i mitjà-baix. Els mesuraments del criteri es van obtenir per accelerometria. Els participants van portar un acceleròmetre CSA 7164 per 7 dies i l’adult referent va respondre l’EDSA de manera completa (incloent els 5 ítems d’activitat física). L’AFMV per accelerometria va correlacionar amb el temps d’activitat física diari mitjana (TAFD) (r = 0,22; p < 0,01). Si bé la correlació és baixa, es revelaria la validesa del criteri per estimar AFMV.

Paraules clau: activitat física, adolescent, nen, qüestionari, validació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'octubre de 2015

Acceptat: 17 de maig de 2016

Publicat: 1 de gener de 2017