Taula 9

Correlacions entre els canvis pretest i post-2 de les variables CMJ, tintorera i broll

TintoreraBroll
CMJ.643*.602
Tintorera.416
* (p < .05)
CMJ-Broll: p = .06