Taula 6

Diferències en funció del grau acadèmic més alt obtingut en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.


GrauPostgrau

M ± DTM ± DT
n,220235p
Aspectes avaluats en la motricitat
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives4.01 ± 1.384.24 ± 1-27.094
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc4.40 ± 1.204.60 ± 1.15.106
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc4.34 ± 1.164.41 ± 1.27.291
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat3.71 ± 1.393.77 ± 1.50.616
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.)4.99 ± 1.095.02 ± 1.01.988
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives4.82 ± 1.125.09 ± 1.04.002*
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses4.20 ± 1.314.27 ± 1.33.541
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural4.28 ± 1.314.36 ± 1.31.444
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física5.12 ± 1.155.23 ± 1.02.464
Instruments d’avaluació
Full d’observació4.77 ± 1.124.74 ± 1.17.942
Rúbrica4.25 ± 1.554.64 ± 1.46.003*
Examen2.51 ± 1.523.15 ± 1.59.000**
Tests motors 2.64 ± 1.622.70 ± 1.64.674
Test de psicomotricitat2.66 ± 1.642.34 ± 1.53.043*
Situacions de joc contextualitzades4.77 ± 1.234.93 ± 1.11.213
Test de condició física2.74 ± 1.563.33 ± 1.65.000**
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001.