Taula 6

Estadístics descriptius dels test de CMJ

CMJ
ValoracióMitjana±DT
CMJ pretest24.52±.043
CMJ posttest 124.65±.031
CMJ posttest 226.57±.041** &&
** Canvis significatius respecte als valors pretest.
CMJpost-2>CMJpre (p < .01).
&& Canvis significatius respecte al posttest 1.
CMJpost-2>CMJpost-1 (p < .01).