Taula 5

Diferències en funció de la titularitat del centre en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i els instruments d’avaluació utilitzats.


PúblicPrivat

M ± DTM ± DT
n,345110p
Aspectes avaluats en la motricitat 
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives4.03 ± 1.244.45 ± 1.25.002*
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc4.53 ± 1.184.41 ± 1.17.256
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc4.35 ± 1.244.46 ± 1.14.612
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat3.69 ± 1.413.93 ± 1.52.058
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.)5.01 ± 1.064.97 ± 1.02.552
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives5.02 ± 1.104.47 ± 1.02.003*
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses4.23 ± 1.324.25 ± 1.32.969
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural4.41 ± 1.274.03 ± 1.38.004*
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física5.25 ± 1.054.96 ± 1.19.018*
Instruments d’avaluació
Full d’observació4.81 ± 1.104.57 ± 1.25.092
Rúbrica4.58 ± 1.424.05 ± 1.73.009*
Examen2.80 ± 1.532.97 ± 1.76.532
Tests motors 2.54 ± 1.573.08 ± 1.75.004*
Test de psicomotricitat2.34 ± 1.532.97 ± 1.68.000**
Situacions de joc contextualitzades4.79 ± 1.235.05 ± 0.94.149
Test de condició física2.91 ± 1.573.45 ± 1.75.004*
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001.